Share |

kuvitusta.jpg

Sijaishuollosta

Ammatillinen perhekoti on yritysmuodossa toimiva lasten sijaishuollon palveluyritysmuoto.
Laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta luokittelee ammatillisen perhekodin toimialaltaan yksityisiin sosiaalipalveluihin kuuluvaksi: lain mukaan luetaan palveluiden tarjoaja yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajaksi kun tämä antaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla lasten ja nuorten huollon palveluja tai muita vastaavia sosiaalihuollon palveluja. Ammatillisia yritysmuodossa toimivia perhekoteja on maassamme rekisteröityneenä Ammatillisten perhekotien liiton alaisuuteen lähes 100.

Kunnat ostavat perhekodeista sijaishoitopaikkoja lastensuojelulain perusteella sijoitusta tarvitsevalle lapselle. On paljon lapsia joiden tarpeisiin eivät julkinen laitoshoito tai sijaisperhehoito kykene vastaamaan. Yksityisenä palveluntuottajana ammatillinen perhekoti on sijaishuollon kentässä perhehoidon ja laitoshuollon väliin sijoittuva hoitomuoto.

Ammatillisen perhekodin toimintaedellytyksiksi laki Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta määrittelee, että toimintayksikön tulee olla terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle, kasvatukselle ja muulle huolenpidolle sopiva. Henkilöstön lukumäärän tulee olla riittävä palveluiden tarpeeseen ja hoidettavien lukumäärään nähden.

Toimintayksikössä tulee olla riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja toimintavälineet sekä toiminnan edellyttämä henkilöstö. Henkilöstön on täytettävä samat kelpoisuudet kuin mitä kunnan ja kuntayhtymän sosiaalihuollon ammatilliselta henkilöstöltä vastaavissa tehtävissä vaaditaan. Palveluiden on perustuttava sopimukseen tai hallintopäätökseen, johon tarvittaessa liittyy yhdessä asiakkaan tai hänen edustajansa kanssa laadittu palvelu-, hoito-, huolto-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma.

Lastensuojeluasetuksessa §16 määritellään ulkoisesta laadunvalvonnasta myös, että lääninhallituksen on seurattava lastensuojelulaitoksen toimintaa ja valvottava erityisten rajoitusten käyttöä.