Share |

Ammatillinen perhehoito

Ammatilliset perhekodit 

Ammatillinen perhekotitoiminta on luvanvaraista perhehoitoa. Ammatillinen perhehoito on perhehoitoa, jota annetaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun luvan perusteella ammatillisessa perhekodissa.

Ammatilliset perhekodit toimivat lähtökohdiltaan kuten toimeksiantosuhteiset perhekodit (sijaisperheet). Niiltä edellytetään vahvempaa osaamista kuin toimeksiantosuhteisilta perhekodeilta, mikä mahdollistaa myös erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien henkilöiden sijoittamisen perhehoitoon.

Ammatillisia perhekoteja ei lueta lastensuojelulain 57 §:n mukaisiksi lastensuojelulaitoksiksi, joten niissä ei voida käyttää rajoitustoimenpiteitä yhteydenpidon rajoittamista lukuun ottamatta, mutta kotikasvatuskeinot ovat käytettävissä ja niillä voidaan rajata normaalin kasvatuskäytännön mukaisesti lapsen käytöstä. 


Perhehoitolaki 4 § (Finlex)  Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 7 § (Finlex)

Ammatillisen perhekodin vanhempien koulutus ja työkokemus 

Perhekotivanhemmilla tulee olla koulutusta ja työkokemusta lastensuojelulain mukaiseen hoito- ja kasvatustyöhön. Lisäksi on hallittava yrittäjyyteen liittyvät perusasiat. Jos ja kun perhekodin toiminnassa tarvitaan ulkopuolista henkilökuntaa, niin perhekodissa on oltava osaamista myös työnantajavelvoitteiden hoitamiseen. 

Yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavalla toimintayksiköllä tulee olla vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että palvelutoiminta täyttää sille asetetut vaatimukset. Ammatillisen perhekodin vastuuhenkilö nimetään toiminnan aloittamisilmoituksen tai lupamenettelyn yhteydessä. 

Perhekodin vastuuhenkilöllä tulee olla vähintään sama kelpoisuus kuin kunnallisen lasten- tai nuorisokodin johtajalla ja kasvatushenkilöstöllä eli sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005, Finlex) mukainen kelpoisuus. Soveltuvia koulutuksia ovat esimerkiksi sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan, sosionomi (amk) tutkinnot. 

Lisäksi perhekodin vastuuhenkilönä toimivalla henkilöllä tulee olla riittävä työkokemus alalta eli vähintään 3 vuotta työskentelyä lastensuojelun piiriin kuuluvien asioiden parissa. Myös muilla perhekodissa työskentelevillä tulisi olla kokemusta lastensuojeluasioiden hoitamisesta. Sijoitettujen lasten hoitaminen ja kasvattaminen on erityisen osaamisen alue ja tämä on huomioitava henkilöstön osaamista arvioitaessa. 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 5 §, 8 § ja 12 § (Finlex) Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu laki 272/2005 (Finlex) 

Hoidettavien lasten määrä

Ammatillisessa perhekodissa saadaan hoitaa samanaikaisesti enintään seitsemää henkilöä, suhdeluku on 0.5; 1 aikuinen / kaksi sijoitettua lasta, eli jos perhekodin paikkaluku on kuusi, ammatillisen perhekodin vanhempien lisäksi täytyy perhekodissa olla yksi sosiaali- tai terveysalan koulutuksen saanut kokoaikainen työntekijä.

Samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt lasketaan mukaan enimmäismäärään. Jos kyse on hoidon antamisesta sisaruksille tai saman perheen jäsenille, voi ammatillisessa perhekodissa olla samanaikaisesti sijoitettuna useampikin henkilö.

Perhehoitolaki 8 - 9 § (Finlex) 

Luvan hakeminen ammatillisen perhekodin perustamiseksi 

Ammatillisen perhekotitoiminnan aloittaminen edellyttää toimilupaa eli tarvitaan lupa ympärivuorokautiseen toimintaan. Yksityisen sosiaalihuollon luvat myöntää joko Aluehallintovirasto tai Valvira. Yhden aluehallintoviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomainen on Aluehallintovirasto, kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomainen on Valvira. Toimintaa ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on myönnetty.

Ammatillisten perhekotien liiton jäsenperhekodiksi voi hakea liiton omalla hakemuksella, www.apkl.fi, liiton jäsenperhekodiksi vaaditaan kaikki edellä mainitut laatuvaatimukset. 

Laatutyö 

Ammatillisessa perhekodissa lapsi saa laadukasta sijaishuoltoa. Koulutetut vanhemmat ovat sitoutuneet hoito- ja kasvatustyöhön kokoaikaisesti. Laitokseen verraten lapsi saa mahdollisuuden liittyä perheeseen ja toimivan perheen mallin. Ammatillisen perhekodin vanhemmat pitävät myös ajoittain vapaa-päiviä ja lomaa perhekotityöstä, tällöin perhekodissa työskentelee koulutetut lomittajat tai työntekijät.

Ammatilliset perhekodit ovat pieniä perheyrityksiä, ja vastaavat yrityksen toiminnasta ja työnantajavelvoitteista. Perhekodin vanhemmat ja työntekijät käyvät säännöllisissä työnohjauksissa, sekä konsultoivat tarvittaessa lapsen asioissa alan asiantuntijoita. Liiton perhekodit työskentelevät alueellisissa laatupiireissä, sekä liitto järjestää valtakunnallisia koulutuspäiviä. Toiminnan kehittäminen ja tavoitteellisuus on keskiössä niin yksittäisissä perhekodeissa, laatupiireissä kuin valtakunnallisessa järjestötyössäkin . Jatkuvuuden ja laadun varmistamiseksi oman hyvinvoinnin ylläpitäminen on ensiarvoisen tärkeää. 

Verkostotyö 

Ammatilliset perhekodit työskentelevät lapsen asioissa tiiviissä verkostossa. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä toimii verkoston vastuuhenkilönä. Perhekoti hoitaa ja kasvattaa lasta, ja toimii yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Perhekodit tekevät yhteistyötä lasten bio-vanhempien, lapsen suvun ja lähipiirin, päivähoidon, koulun sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Perhekodit toimivat aktiivisena ja yhteistyökykyisenä toimijana. Lapsen hoitoa ja kasvatusta seurataan asiakassuunnitelmissa säännöllisesti, lisäksi perhekoti laatii lapselle hoito- ja kasvatussuunnitelman. Suunnitelmassa on tavoitteita lyhyelle ja pitkälle aikavälille. 

Usein ammatilliseen perhekotiin sijoitetut lapset tarvitsevat terapiaa ja hyötyvät terapiasta. Perhekodin vanhemmat ovat tiiviisti mukana lasten terapioiden ja kuntoutuksen järjestämisessä ja toteutuksessa. Esim. Theraplay ja DDP-terapia.  Avun hakemisen oikea-aikaisuus vaatii ammattitaitoa ja arviointia suhteessa arkeen. 

Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys 

Ammatillisessa perhekodissa lapset saavat yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa. Perhekotivanhempien sitoutuminen kotona tehtävään työhön antaa mahdollisuuden tähän. Ammatillisessa perhekodissa lapsella on mahdollisuus kiintyä ja kiinnittyä perheeseen, ja näin saada korjaavia kokemuksia. Ammatilliseen perhekotiin tullessa lapsella on takana epävakaita olosuhteita ja traumatisoivia kokemuksia, joiden vastaamiseen tarvitaan ammatillista osaamista. Ammatillisen perhekodin vanhemmilla on kyky kohdata lapsi tarpeineen ja vakauttaa lapsen elinolosuhteet. Perhekotiyhteisö toimii kasvattavana ja hoitavana yhteisönä, perhekotivanhemmat luovat yhteisön toimivat käytännöt ja säännöt. 

Arviointi 

Ammatillisen perhekodin laatuun kuuluu olennaisena osana oman toiminnan arviointi. Kaikilla perhekodeilla on käytössä ja yleisesti nähtävillä omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa ja muutoin vuosittain. 

Lapsen sijoitusprosessin alkuvaiheessa ammatillinen perhekoti arvioi, miten perhekoti pystyy vastaamaan ko. lapsen tarpeisiin, ja sopiiko sijoituspaikkaa tarvitseva lapsi perhekodin senhetkiseen kokonaisuuteen. Perhekoti tunnistaa omat vahvuudet ja tarvittavat edellytykset tähtäimenä tarvittaessa sijoituksen pitkä-aikainen onnistuminen. Koko sijoituksen ajan pyritään ammatilliseen hallittuun työskentelyyn lapsen etua ajatellen. Esim. lapsen kotiutuminen, siirtyminen toiseen sijaishuoltopaikkaan tai nuoren itsenäistyminen.  Ammatilliset perhekodit tarjoavat jälkihuoltoa itsenäistyville nuorilleen. 


Perhekodit raportoivat lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sijoittavalle kunnalle. Yksilöllisesti sovitaan raporttien tiheys, ammatillinen asioiden dokumentointi takaa laatua kaikille osapuolille. 

Kilpailutukset 

Ammatillinen perhekotihoito useissa kaupungeissa ja kunnissa on kilpailutuksen piirissä. Perhekodit osallistuvat halutessaan kilpailutuksiin ja tarjoavat palveluitaan sitä kautta kunnille ja kaupungeille. Kunnat ja kaupungit ostavat myös suorahankintana perhekotien palveluita.